Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Haarajoen pato on Keravanjoen viimeinen este vaelluskalojen nousulle joen latvaosiin. Padon purkamiseksi ja koskialueen kunnostamiseksi on perustettu hanke, joka tehdään yhteistyössä Järvenpään kaupungin, padon omistavan perikunnan, Uudenmaan ELY:n ja WWF Suomen kanssa. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 18.12.2019. Sopimus sisältää vanhan, nykyisin kevyenliikenteen käytössä olevan, patosillan ja patorakenteen purkamisen, uuden pohjakynnyksen rakentamisen sekä koskiympäristön kunnostamisen kalojen lisääntymis- ja elinalueeksi. Lisäksi mahdollistetaan teknisin ratkaisuin sähköenergiantuotanto jatkossakin. Vanha ja historiallisesti arvokas myllyrakennus jää entiselleen. Parhaillaan valmistellaan vesilupahakemusta. Toteutusaikataulu tarkentuu, kun vesilupahakemuksen käsittely etenee. Lisätietoa hankkeesta https://www.jarvenpaa.fi/haarajoenpato

Kesken Määräaika:

Järvenpään kaupunki on saanut ympäristöministeriön Kunta-Helmi -hankkeen mukaisen 25 470 euron erityisavustuksen Lemmenlaakson lehdon luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitykseen ja luonnonhoitotöihin sekä Isokydönpuron uoman hoitotoimiin ja koekalastukseen vuosille 2021-2022. Isokydönpurolla tehdään kutupaikkojen ehostamista, nykyisten luonnontilaisten soraikkojen kevyttä puhdistusta kiintoaineksesta sekä luonnollisten virtapaikkojen parantamista olevia kiviä siirtämällä. Kalannousua puroon helpotetaan Isokydönpuron alaosan uoman pajukkoa raivaamalla.

Kesken Määräaika: 31.12.2022


Teema ja aihealue

Aihealue

Yhteyshenkilöt

Eira Linko

Erikoissuunnittelija

eira.linko@jarvenpaa.fi

 

Vastuuorganisaatiot

Ympäristötiimi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet