Teemat

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta koostuu neljästä teemasta, joille kullekin on asetettu tavoitetilat sekä tunnistettu toimenpiteitä, joilla resurssiviisaustavoitteita edistetään. Teemat ja tavoitetilat on esitelty tarkemmin tällä sivulla.

Kaupunkirakenne ja liikkuminenTavoitteena yhdyskuntarakenteeltaan eheä ja raideliikenteeseen vahvasti tukeutuva kaupunki, jossa liikkuminen on vähäpäästöistä ja yhtenäinen viheralueverkosto helposti saavutettavissa.

Tavoitetilat:

 • Järvenpää on yhdyskuntarakenteeltaan eheä ja raideliikenteeseen vahvasti tukeutuva seudullinen kaupunkikeskus. 
 • Liikkuminen on vähäpäästöistä ja perustuu älykkääseen liikennejärjestelmään. Järvenpää on aito pyöräilykaupunki. 
 • Liikkumista tukeva, esteetön, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. 
 • Järvenpäässä on laaja ja yhtenäinen viheralueverkosto. Virkistysalueet ovat kaikkien asukkaiden helposti saavutettavissa. 
 • Kaupungin infrastruktuuri suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään resurssiviisaasti energia- ja materiaalitehokkuutta edistäen. 


Kasvavilla kaupunkiseuduilla yhdyskuntarakenteen ohjaus on yksi keskeisimmistä keinoista kestävän kaupunkikehityksen varmistamiseksi. Ohjaamalla kasvua olemassa olevaan rakenteeseen ja julkisen liikenteen solmukohtiin, luodaan edellytykset kestävälle liikkumiselle ja ehkäistään rakennetun alueen tarpeetonta laajentamista. Tiiviissä kaupunkirakenteessa välimatkat ovat lyhyitä ja palvelut lähellä, jolloin liikkuminen lihasvoimin on monessa tapauksessa mahdollista ja jopa kätevin kulkumuoto. Vähäpäästöisen liikkumisen edistäminen vaatii kuitenkin laajaa keinovalikoimaa: liikenteen päästöihin vaikuttaa niin kulkumuotojakauma, moottoriliikenteen käyttövoima kuin ajetut kilometrit. Jalan ja pyörällä liikkumiseen kannustaa myös turvallinen, esteetön ja viihtyisä kaupunkiympäristö. Kasvavassa kaupungissa myös laadukkaan viheralueverkoston ja kestävän infraverkoston turvaaminen ovat avainasemassa.


Energia, materiaalit ja kulutusTavoitteena on energiatehokas ja uusiutuvaan energiaan nojaava kaupunki, jossa toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Tavoitetilat:

 • Järvenpää on energiatehokkuuden edelläkävijä. 
 • Energiantuotanto on fossiilitonta ja hiilineutraalia. Uudisrakennukset toteutetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Vähähiiliset lämmitysratkaisut ovat merkittävältä osin korvanneet öljylämmityksen. 
 • Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 
 • Kaupungin hankinnat ja investoinnit edistävät kestävää kehitystä. 
 • Ruokatuotantoketju on kestävä. 

Energia-, materiaali- ja kulutusvalinnoilla vaikutetaan merkittävästi kaikkiin resurssiviisauden tavoitteisiin. Energiantuotannon ja -kulutuksen ratkaisut ovat avainasemassa päästövähennystavoitteiden toteutumiseksi. Kasvavassa kaupungissa myös energiantarve kasvaa jatkuvasti. Energiankulutuksen kasvuun voidaan kuitenkin merkittävästi vaikuttaa muun muassa uusien rakennusten energiatehokkuudella sekä olemassa olevan rakennuskannan energiaremonteilla.

Materiaali- ja raaka-ainevalinnoissa voidaan edistää resurssiviisautta kokonaisvaltaisesti, oli sitten kyse rakennusten ja infran rakentamisesta, irtaimiston hankinnasta tai ateriapalveluista. Tuotteiden valinnalla vaikutetaan paitsi päästöihin, myös jätteen määrään ja luonnonvarojen kulutuksen tasoon. Tavoitteena onkin, että kaupungin hankinnat ja investoinnit edistävät kestävää kehitystä kokonaisvaltaisesti.

Kiertotalouden edistäminen edellyttää myös jätehuollon prosessien kehittämistä niin, että materiaalit kiertävät yhteiskunnassa mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi muovin kierrätyksen tehostuminen lisää kehitysmahdollisuuksia uusiomuovista tehdyille tuotteille. Kaupunki pyrkii omassa toiminnassaan vähentämään jätteen määrää sekä tehostamaan kierrätystä ja edistää tavoitteita laajemmin yhteistyössä alueen jäteyhtiön kanssa.Ympäristön tilaTavoitteena on, että kaupunkiluonto säilyy elinvoimaisena, vesistöjen tila on hyvä ja kaupunki on varautunut muuttuvaan ilmastoon.


Tavoitetilat:

 • Järvenpää on ilmastokestävä kaupunki. 
 • Tuusulanjärven sekä pienvesien ja pohjavesien tila on hyvä. Tuusulanjärvi on kaupunki- ja luonnonympäristön ydin. 
 • Luonnon monimuotoisuuden säilymiseen panostetaan ja elinvoimainen kaupunkiluonto on turvattu. 
 • Ilmanlaatu on koko kaupunkialueella hyvä. Asukkaat eivät altistu pitkäkestoiselle ympäristömelulle. 


Elinvoimaisen kaupunkiluonnon turvaaminen on tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta, mutta kaupunkiluonto ja viheralueiden elinvoimaisuus vaikuttaa merkittävästi myös asukkaiden virkistyskokemukseen. Lisäksi viheralueet ja viherelementit, niin luonnonmukaisemmat kuin rakennetummat, ovat tärkeässä roolissa muun muassa hulevesien hallinnassa ja miellyttävien pienilmastojen luomisessa.

Ympäristön tilaan vaikutetaan olennaisesti vesien suojelulla. Tavoitteena on, että Tuusulanjärven ekologinen tila olisi hyvä vuoteen 2027 mennessä. Tällä hetkellä tila on tyydyttävä, kun se vielä muutama vuosi sitten oli välttävä. Vesistöjen suojelua edistetään myös hulevesien hallinnalla sekä pohjavesiä ja pienvesiä vaalimalla. Tiiviissä kaupunkiympäristössä myös melu- ja ilmanlaatukysymykset ovat arkipäivää, ja vaikuttavat kaupunkiympäristön terveellisyyteen ja viihtyisyyteen.


Tietoisuus ja yhteistyöTavoitteena on kaupunki, jossa ilmastoviisas asuminen ja liikkuminen on helppoa ja ympäristöteot ovat luonteva osa arkea.


Tavoitetilat:

 • Järvenpään kaupunki tunnetaan resurssiviisaana toimijana. Kaupunki toimii esimerkkinä ilmasto- ja ympäristötyössä. 
 • Resurssiviisaustavoitteet saavutetaan yhdessä. 
 • Ympäristöteot ovat luonteva osa kaikkien arkea. Ilmastoviisas asuminen ja liikkuminen on helppoa. 


Kaupungin keskeinen rooli ympäristötyössä on toimia esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä. Kaupunkisuunnittelulla ja julkisilla palveluilla luodaan myös edellytykset kestävään arkeen. Kaupungilla onkin aivan olennainen rooli resurssiviisaiden valintojen mahdollistajana kaupungin asukkaille ja toimijoille. Asukaskyselyissä järvenpääläiset ovat myös toivoneet, että kaupunki kannustaisi asukkaita kestäviin valintoihin omassa arjessaan. Kannustuksen lisäämiseen on otettu ensimmäisiä askeleita mm. lisäämällä tietoa resurssiviisaista arjen valinnoista kaupungin kotisivuille ja tuomalla esiin resurssiviisaita paikallisia toimijoita. Myös palvelutarjonnalla ja esimerkiksi infraratkaisuilla kannustetaan kestäviin valintoihin, kuten tavaroiden lainaamiseen ostamisen sijaan tai liikkumisvalintoihin.