Mikä on Ympäristövahti?

Palvelun kuvaus

Ympäristövahti on seurantapalvelu, jossa kuka tahansa voi seurata Järvenpään kaupungin resurssiviisaustyön etenemistä. Palvelussa voi seurata ajantasaista kokonaiskuvaa sekä tutustua toimenpiteisiin, joilla edistetään kaupungin resurssiviisaustavoitteita. Mittarit taas kertovat kehityksestä tilastoihin ja lukuihin perustuen. Pitkän aikavälin tavoitteisiin ja resurssiviisaustyön eri osakokonaisuuksiin voi tutustua tarkemmin Teemat-sivulla. 

Palvelun tiedot perustuvat Resurssiviisas Järvenpää -tiekarttaan ja sen toteutussuunnitelmiin. Seurantatieto toimenpiteiden etenemisestä perustuu toimenpiteiden vastuuhenkilöiden päivittämiin tietoihin ja asiantuntija-arvioihin. Mittaritiedot taas perustuvat pääasiassa tilastotietoon, joiden lähteet on ilmoitettu kunkin mittarin yhteydessä. Osa mittaritiedoista perustuu kaupungin omaan tilastointiin ja tiedonkeruuseen. 

Palvelussa on mahdollista jättää kysymyksiä ja kommentteja toimenpiteistä ja työn etenemisestä. 

Henkilötietojen käsittely Ympäristövahti-palvelun kommenttiosiossa, informointiasiakirja: lataa pdf

Lataa Ympäristövahdin käsikirja (pdf)

Lataa Ympäristövahdin tekninen käsikirja (pdf)

Palvelusta vastaa

Järvenpään kaupunki 

Palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Järvenpään kaupungin Ympäristötiimi sekä ICT-palvelut. 

Tekninen toteutus Forward Forever Oy 

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustuksesta 2020 (VN/11840/2019) 

Usein kysytyt kysymykset


Järvenpää vastaa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen haasteisiin resurssiviisaudella. 

Resurssiviisaan toiminnan idea on pienentää haitallisia ympäristövaikutuksia niin, että samalla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja vahvistetaan alueen kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa. Resurssiviisas toimija käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita ja palveluja kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi. 

Resurssiviisauden tavoitteina on hiilineutraalius, jätteettömyys ja kestävä kulutus. Järvenpään tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, sekä jätteetön ja kestävän kulutuksen kaupunki viimeistään vuonna 2050. 

Lisätietoa www.jarvenpaa.fi/resurssiviisaus 


Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta on Järvenpään kaupunkistrategiaa toteuttava ympäristöohjelma, joka tarkentaa pitkän aikavälin resurssiviisaustavoitteita (hiilineutraalius, jätteettömyys, kestävä kulutus). Tiekartta ohjaa kaupungin työtä kohti vähäpäästöistä kaupunkia, jossa materiaalihukka on minimoitu, luonnonvaroja käytetään yhden maapallon rajoissa ja monimuotoinen kaupunkiluonto on turvattu jatkossakin. Tiekartta koostuu neljästä teemasta, joille kullekin on asetettu tavoitetilat sekä tunnistettu toimenpiteitä, joilla resurssiviisaustavoitteita edistetään. 

Tiekartta hyväksyttiin Järvenpään kaupunginvaltuustossa 11.11.2019. Vuosien 2020–2021 aikana kullakin kaupungin palvelualueella on laadittu toteutussuunnitelmat, joilla tarkennetaan lähivuosien 2021–2023 toimenpiteitä. Ympäristövahti-palvelun toimenpiteet perustuvat näihin toteutussuunnitelmiin. 

Kaupungin tehtävänä resurssiviisaustyössä on ennen kaikkea toimia esimerkkinä sekä luoda mahdollisuuksia resurssiviisaaseen arkeen järvenpääläisille asukkaille ja toimijoille. 

Lisätietoa ja tiekarttadokumentti kaupungin verkkosivuilla 


Ilmasto- ja ympäristöhaasteet ovat viheliäisiä ongelmia, joiden ratkomiseksi tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä ja lukuisia erilaisia toimenpiteitä ja valintoja niin kaupunkiorganisaatiossa kuin alueen asukkaiden, yritysten ja toimijoiden parissa ja laajemmin seudulla. 

Ympäristövahdin tarkoituksena on koota yhteen ja tuoda näkyväksi kaupungin resurssiviisaustyö ja mahdollistaa työn etenemisen seuranta ajantasaisesti. Palvelulla parannetaan päättäjien, asukkaiden ja sidosryhmien mahdollisuuksia seurata ja vaikuttaa kaupungin ympäristötyöhön. 

Verkkosivun lisäksi palveluun kuuluu sisäinen työkalu, johon toimenpiteiden vastuuhenkilöt päivittävät seurantatietoja. Sisäinen työkalu auttaa vastuuhenkilöitä ja -yksiköitä koordinoimaan omia toimenpiteitään ja helpottaa raportointia, ja siten tukee sitoutumista toimenpiteiden toteuttamiseen ja edistymisen säännölliseen raportointiin. 


Strategiset mittarit kuvaavat tavoitteiden edistymistä isossa kuvassa ja kertovat yhteiskunnallisesta muutoksesta koko Järvenpään tasolla. Keskeisiä strategisia mittareita ovat esimerkiksi Kasvihuonekaasupäästöt tai Vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien autojen ensirekisteröinnit. Strategiset mittarit liittyvät pitkän aikavälin tavoitetiloihin, jotka on kuvattu palvelun Teemat-sivulla. 

Toiminnalliset mittarit kertovat tarkemmin yksittäisten toimenpiteiden etenemisestä ja kuvaavat suoremmin sitä, kuinka paljon kaupungilla ponnistellaan kyseisen toimenpiteen eteen. Toiminnallisia mittareita ovat esimerkiksi Ekotukitoiminnassa mukana olevat kiinteistöt ja Pyöräliikenteen kehittämisen budjetti.


Ympäristövahti-palvelu lanseerattiin marraskuussa 2021. Palvelua ja toimintamallia mm. tietojen syöttämiseen kehitetään yhä ja kaikkia tietoja ei ole vielä ehditty täydentää yhtä laajasti kuin toisia. Osa toimenpiteistä on myös pidemmällä kuin
toiset, jolloin näistä on jo enemmän tietoja raportoitavaksi. Myös mittareissa on eroja mm. sen suhteen, kuinka pitkältä aikaväliltä tai kuinka usein tietoja on saatavissa.


Toimenpiteiden etenemistietoja on tarkoitus päivittää vähintään neljännesvuosittain. Kunkin toimenpiteen vastuuhenkilö eli ympäristövahtimestari voi kuitenkin päivittää tietoja myös useammin, aina kun toimenpiteessä otetaan olennainen edistysaskel. Mittareita päivitetään lähtökohtaisesti vuosittain, sillä valtaosa tilastotiedoista on saatavilla vuositasolla.


Kommentteja, kysymyksiä tai kehitysideoita voi jättää kunkin toimenpiteen sivulta löytyvään kommenttikenttään.  Kysymykset ja kommentit käsitellään kaupungin asiantuntijoiden toimesta ja julkaistaan verkkopalvelussa tai vastataan tarpeen mukaan suoraan. Osassa toimenpiteistä on myös nimetty yhteyshenkilö, johon voi ottaa suoraan yhteyttä.
Palautetta Ympäristövahti-palvelusta ja sen kehittämisestä voit lähettää suoraan kaupungin ympäristötiimille ja ICT-palveluihin (Salka Orivuori salka.orivuori(at)jarvenpaa.fi tai Jukka Kuusela, jukka.kuusela(at)jarvenpaa.fi).


Tällä hetkellä palvelussa on ainoastaan kaupungin Resurssiviisas Järvenpää -tiekartalla ja sen toteutussuunnitelmissa määritellyt toimenpiteet, koska palvelun keskeinen tehtävä on tukea kaupungin ilmasto- ja ympäristötyön etenemisen seurantaa.

Asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden teot ovat kuitenkin ratkaisevan tärkeitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelua on jatkossa mahdollista kehittää myös siihen suuntaan, että muidenkin organisaatioiden toimenpiteet, jotka edistävät yhteisiä tavoitteita, olisivat mukana palvelussa. Otattehan yhteyttä ja esittelette toimenpiteenne, niin katsotaan, miten työn saisi linkitettyä yhteisiin tavoitteisiin. 

Salka Orivuori, salka.orivuori(at)jarvenpaa.fi


Järvenpään Ympäristövahti on kehitetty yhdessä Keravan kaupungin kanssa. Palvelu on toteutettu Microsoftin O365 -työkaluilla ns. low code -menetelmin. Microsoftin työkaluilla toteutuksia tekeviä toimittajia on useita. Muissa kaupungeissa ja kunnissa on toteutettu vastaavia Ilmastovahti- ja Ympäristövahti-palveluita erilaisilla teknisillä toteutuksilla. Myös Järvenpään ja Keravan toteutus perustuu idealtaan alun perin Helsingissä toteutettuun Ilmastovahtiin, vaikka tekninen alusta onkin toinen.
Kerava, Järvenpää, Vantaa ja Helsinki ovat laatineet käsikirjan seurantapalvelun käyttöönottoon. Käsikirjassa on kuvattu erilaisia toteutustapoja ja keskeisiä asioita, joita on hyvä pohtia, kun organisaatiossa lähdetään harkitsemaan seurantapalvelun käyttöönottoa. 
Lataa käsikirja ja tekninen käsikirja sivun vasemmalta palstalta.