Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Järvenpään kaupunki on tekee tiivistä yhteistyötä Kiertokapula Oy:n kanssa, jotta lähikeräyspisteiden perustamiseen saadaan luotua selkeä prosessin ja vastuiden kuvaus sekä kirjallinen ohje lähikeräyspisteen toteuttamiseksi. Kiertokapula Oy valmistelee ohjetta toiminta-alueelleen parhaillaan.

Kesken Määräaika: 31.12.2022

Haarajoen Lehmustien kaava-alueelle tutkitaan edellytyksiä toteuttaa jätehuolto lähikeräyksenä.

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Lepola IV:n pientaloalueella pilotoitiin yhteistä jätekeräyspistettä. Pilottihankkeessa on selvitetty toteutuksen reunaehtoja ja kartoitettu prosessia ja huomioon otettavia vastuita rakentamisessa ja ylläpidossa. Hankkeessa huomioidaan myös nykyiset jätelaki- ja jätehuoltomääräykset ja varaudutaan tulevaisuuteen. Lähikeräyspisteen toivotaan helpottavan lajittelua ja siten nostavan kierrätysastetta. Lajittelusta tehdään mahdollisimman helppoa, mielekästä ja saavutettavaa asukkaille. Samalla pyritään rauhoittamaan aluetta jätteiden keräyksen vaatimalta liikenteeltä alueen sisällä. Pilotissa toteutetusta keräyspisteestä tehtiin käyttäjäkysely, jolla kerättiin tietoa tulevien pisteiden toteutusta varten. Kaiken kaikkiaan vastaajat olivat tyytyväisiä lähikeräykseen, mutta antoivat myös arvokkaita parannusehdotuksia vastaisuuden varalle.

Valmis Määräaika: 31.12.2021

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kaupunkitekniikka

Yhdyskuntasuunnittelu


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet