Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Hankkeessa on tarkoitus selvittää keinoja ja tutkia erilaisia toimintamalleja, joilla puurakentaminen tuodaan tasavertaiseksi vaihtoehdoksi erityyppisissä kaupungin rakentamishankkeissa, niin julkisessa rakentamisessa kuin hankekehittämisessä. Työssä tuotetaan vähähiilisen rakentamisen työkirja julkiseen rakentamiseen, kaavoitukseen ja hankesuunnitteluun sekä hankkeiden tasavertaiseen kilpailutukseen sekä kehitetään toimintatapoja, joilla työkirjan keinot otetaan käyttöön. Hankkeessa on mukana Järvenpään kaupunki ja se on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelmasta. Hankkeen budjetti: 48 300 €

Valmis Määräaika: 30.11.2021

Järvenpään ja Keravan kaupungit ovat kehittäneet kaupunkien ilmasto- ja ympäristötyön seuraamista varten palvelun, Ympäristövahdin, jonka avulla kuka tahansa voi seurata kaupunkien toimenpiteiden etenemistä ja vaikutuksia molempien kaupunkien hiilidioksidipäästöjen määrään. Järvenpään Ympäristövahdin avulla voi seurata myös resurssiviisauteen liittyen toimenpiteiden etenemistä. Hankkeessa mukana ovat Keravan, Järvenpään, Helsingin ja Vantaan kaupungit ja se on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. Hankkeen budjetti: 83 330 €

Valmis Määräaika: 30.11.2021

Vantaalla, Keravalla ja Järvenpäässä on käynnistynyt Ympäristöministeriön rahoittama yhteistyöhanke, jossa kehitetään kuntien ja alueella toimivien yritysten välistä ilmastoyhteistyötä. Hankkeessa mukana ovat Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungit ja se on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. Hankkeen budjetti: 100 000 €

Kesken Määräaika: 30.06.2022

Hanke koostuu kahdesta osasta: Lemmenlaakson käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitys ja luonnonhoitotyöt sekä Isokydönpuron hoitotoimet. Lemmenlaakson suunnitelman ja hoitotoimien tavoitteena on alueen suojelutavoitteiden säilyttäminen ja edistäminen. Isäkydönpurolla toimenpiteiden tavoitteena on erittäin uhanalaisen taimenen elin- ja lisääntymisedellytysten parantaminen Keravanjoen valuma-alueella. Hankkeessa mukana ovat Järvenpään kaupunki ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja se on saanut rahoitusta rahoituksen Ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelmasta. Hankkeen budjetti: 26 811 €

Kesken Määräaika: 30.11.2022

Helmi-maaliskuussa 2021 kaupunkilaisille suunnatussa kyselyssä selvitettiin järvenpääläisten kokemuksia resurssiviisaan arjen edellytyksistä sekä asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin resurssiviisaustyöhön. Tulosten avulla ollaan kehitetty kaupungin resurssiviisaustyötä sekä kestävän kehityksen seurantaa kuvaavia mittareita. Lisätietoja: https://www.jarvenpaa.fi/a/jarvenpaan-kaupunki-kysyy-jalleen-resurssiviisaasta-arjesta

Valmis Määräaika: 12.03.2021

Järvenpään kaupungissa järjestetään sännöllisesti useita keskustelutilaisuuksia resurssiviisausteemasta sekä kirjoitetaan aiheesta blogeja ja tarinoita kaupungin verkkosivuille. Resurssiviisausteemaiset tapahtumat löytyvät kootusti kaupungin tapahtumakalenterista.

Määräaika:

Ekotukitoiminta on työpaikoille soveltuva toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi ja edistämiseksi. Ekotukihenkilön keskeisenä tehtävänä on edistää ympäristövastuullista toimintakulttuuria omassa työyhteisössään opastamalla ja tukemalla työtovereitaan ympäristötyössä. Ekotukihenkilöllä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ympäristöasioiden hallinnasta, vaan hänet koulutetaan tehtäväänsä. Lisätietoja: https://www.jarvenpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/resurssiviisaus/ekotukitoiminta

Määräaika:

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta ohjaa Järvenpään kaupungin työtä kohti vähäpäästöistä kaupunkia, jossa materiaalihukka on minimoitu, luonnonvaroja käytetään yhden maapallon rajoissa ja monimuotoinen kaupunkiluonto on turvattu jatkossakin. Kaupungin tehtävänä on ennen kaikkea toimia esimerkkinä sekä luoda mahdollisuuksia resurssiviisaaseen arkeen järvenpääläisille asukkaille ja toimijoille. Lisätietoja: https://www.jarvenpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/resurssiviisaus/resurssiviisas-jarvenpaa-tiekartta-2

Määräaika:

Järkevä-palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin Järvenpäässä tehtäviä ympäristötekoja ja resurssiviisasta toimintaa. Pikku-Järkevä -palkinto lanseerattiin vuonna 2018. Se on kestävän kehityksen palkinto, joka on kohdistettu nimenomaan lapsille tai lapsiryhmille. Pikku-Järkevällä halutaan huomioida omatoimisia arkipäivän tekoja. Lisätietoja: https://www.jarvenpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/resurssiviisaus/jarkeva-palkinto

Valmis Määräaika:

Hankkeessa tarkasteltiin Järvenpään suurimman kaupunkipuron Loutinojan veden laatua ja koko valuma-alueen hulevesien hallintatarpeita. Tärkeimmiksi hulevesitoimenpiteiksi tunnistettiin hulevesien viivytys ja virtaaman hallinta, eroosiosuojaukset sekä rakentamisen aikainen hulevesien hallinta. Wärtsilän teollisuusalueelle suunniteltiin ja rakennettiin teollisuusalueella muodostuvien hulevesien laatua parantavat käsittelyrakenteet. Kartanonseudun ideasuunnitelmassa ideoitiin luontoperusteisia hulevesiratkaisuja, joissa yhdistyy alueen virkistyskäyttö sekä luonnon monimuotoisuutta tukevat ratkaisut. Lopputuotteena muodostettiin Järvenpään hulevesitoimijoiden käyttöön toimintamalli, jonka avulla voidaan vähentää hulevesien aiheuttamia haittoja ja turvata vesiluonnon sekä monimuotoisen ympäristön säilyminen kaupungissa. Toimintamallissa kaupunkilaisilta kysytään vuosittain havaintoja hulevesihaitoista. Hanke toteutettiin vuosina 2018-2020 yhteistyössä Järvenpään kaupungin, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaanjoen ja Helsinginseudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY) kanssa. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta. Hanke toteuttaa osaltaan vuoden 2018 hallitusohjelman Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hankkeen budjetti: 370 785 €

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Tarkoituksena on vastata kestävän matkailun kysynnän kasvuun, pysyä kehityksessä mukana ja pyrkiä edelläkävijöiksi. On tärkeää olla mukana mukana globaalissa ilmastotyössä; niin Uudenmaan, kuin koko Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Carbon Neutral Experience toteuttaa palveluita ja konkreettisia toimintamalleja, jotka auttavat matkailuyrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään sekä kompensoimaan loput päästöistään. Lisätietoja: https://novago.fi/carbon-neutral-experience/

Kesken Määräaika: 31.07.2023

Järvenpään kaupunki sai rahoituksen ekososiaalisen tapahtumatuotannon mallintamiseen ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on lisätä tapahtumien määrää samalla kun niiden negatiiviset ympäristö- ja muut vaikutukset vähenevät. Ohjelmatyön painotus on osallisuudessa, ja myös Järvenpään ideana on reilu peli ja yhteistyö. Ohjeita kestävään tapahtumatuotantoon on jo viljalti, mutta hankkeessa voi ajatella ja toteuttaa yhteisöllisyyttä ja ympäristötietoutta monitoimijaisessa joukossa. Hankkeen kotipesä on Järvenpään kulttuuripalvelut, ja se toteuttaa osaltaan myös kaupunkikehityksen resurssiviisausohjelmaa. Hankkeessa tuotettava malli rakennetaan kokeilutapahtumien avulla sitoutuneena kaupungin normaaliin tapahtumatuotantoon ja muihin soveltuviin yhteisöhankkeisiin. Esimerkiksi elokuussa 2021 juhlittu Järvenpääjuhla saa uutta sisältöä ja näkökulman kyseisen hankkeen avulla. Hankkeen budjetti 75 000 €

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Vuoden 2020 loppuun kestäneen hankkeen tuloksena on suosituksia kestävän kehityksen edistämiseksi kunnissa, sekä kuntien kestävyystyön tukemiseksi kansallisella tasolla. Hankkeen jälkeen kunnilla on myös paremmat edellytykset raportoida ja viestiä asukkaille kunnan kestävän kehityksen tilasta sekä toimenpiteistä, joilla elinvoimaisuutta ja kestävyyttä pyritään parantamaan.

Valmis Määräaika: 31.12.2020

Järvenpään kaupunki osallistuu Kulma-pilottihankkeeseen. Lahden kaupungin ja Sitowisen käynnistämässä Kulma-hankkeessa kehitetään laskentamalli kulutusperäisten päästöjen arvioimiseksi. Laskentamalli tarjoaa kunnille parempaa tietoa siitä, mitä päästöjä kuntalaisten kulutuksesta syntyy. Pilottihankkeessa lasketaan ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti kulutuksen päästöt suurelle kuntajoukolle. Lisätietoja: https://www.sitowise.com/fi/uutiset/kulma-hanke-tuo-kuntalaisten-kulutuksen-paastot-nakyville

Valmis Määräaika: 31.12.2021

Haarajoen pato on Keravanjoen viimeinen este vaelluskalojen nousulle joen latvaosiin. Padon purkamiseksi ja koskialueen kunnostamiseksi on perustettu hanke, joka tehdään yhteistyössä Järvenpään kaupungin, padon omistavan perikunnan, Uudenmaan ELY:n ja WWF Suomen kanssa. Lisätietoja: https://www.jarvenpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/vesiensuojelu/haarajoen-pato

Kesken Määräaika: 31.12.2023

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Ympäristötiimi

Viestintä ja markkinointi

Kiinteistöallianssi


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet